En säker GCP-infrastruktur och -arkitektur till BHG Finland

Samarbetet i korthet

Utgångsläge

BHG Finland sökte efter sätt att tillgodose verksamhetens förändrade och ökande behov på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Ett noggrant utredningsarbete och en jämförelse av olika alternativ pekade på att molnlösningar skulle ge det slutresultat man strävade efter. Man behövde dock en samarbetspartner med kompetens inom om Google Cloud för att säkerställa att förändringen kunde genomföras på ett smart, välplanerat och informationssäkert sätt.

Lösning

Implementeringen av molnlösningar planerades tillsammans, varefter Gapps experter skapade en säker grund för GCP-infrastrukturen och -arkitekturen. Tre centrala delområden i molnmiljön är mikrotjänster, datalagring och integrationer mellan system. Gapps kontinuerliga GCP-support säkerställer dessutom kontinuiteten i molntjänsterna.

Resultat

GCP:n har en planenlig infrastruktur och arkitektur som kan vidareutvecklas efter de behov och utvecklingsprojekt som uppstår i verksamheten. För företaget har den största fördelen med molntjänsterna varit möjligheten att automatisera insamlingen, lagringen, hanteringen och delningen av information vilket ger de anställda mer tid över till andra arbetsuppgifter. Det systematiska arbetet med it-säkerheten är en viktig del i det effektiva samarbetet – med hjälp av det skyddas verksamheten mot potentiella hot och risker.

 

Utgångsläge och samarbetsmål

Startskottet för samarbetet var BHG Finlands behov av att tillgodose verksamhetens förändrade och ökande behov på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Hur kan man exempelvis samordna informationen om produkttillgänglighet mellan olika system? Efter att ha utrett frågan och jämfört olika alternativ blev det tydligt att verksamhetens behov skulle kunna tillgodoses på ett smidigt sätt med hjälp av molntjänster.

BHG Finlands övergång till molnet inleddes som ett svar på verksamhetens tydliga behov. Planeringskompetensen fanns inom organisationen, men man behövde även en samarbetspartner med molnkompetens för att säkerställa att allt kunde genomföras på ett smart, välplanerat och informationssäkert sätt. Gapps har varit oumbärlig när det gäller att planera, genomföra och driva molnmiljön.

Utredningen visade att vår egna kompetens och våra resurser inte räckte till för att implementera molnlösningen. Vi behövde en kompetent samarbetspartner för att planera och införa molnmiljön.

Pekka Rantanen, Solution Architect

Det var även en självklarhet att allt skulle genomföras på ett informationssäkert sätt. När kritiska funktioner i verksamheten ska köras i en molnlösning räcker det inte med att man antar att allt är i ordning. Därför är it-säkerheten inte en separat del av samarbetet utan har haft en central roll i allt ända från början. Eftersom molnlösningarna fick en allt viktigare roll, behövde vi en stabil samarbetspartner för att säkerställa kontinuiteten.

Vi vill inte hamna på löpsedlarna för att ha läckt information på grund av bristande it-säkerhet.

Pekka Rantanen, Solution Architect

Lösning: en säker GCP-plattform

Allt började med GCP:ns grunder – hur skulle Googles molntjänster kunna lösa utmaningarna i BHG Finlands verksamhet? Tillsammans gick vi igenom hur GCP kan stödja verksamheten och utarbetade en plan för en molnmiljö som fyller företagets behov. Med utgångspunkt i planen genomförde Gapps hela GCP-infrastrukturen och -arkitekturen: hur den byggs upp och hur man använder den på ett säkert sätt.

Förutom den säkra GCP-plattformen erbjuder Gapps även kontinuerlig support till BHG Finland i form av felsökning vid eventuella problem och aktiv övervakning av GCP-miljön. Om något avvikande upptäcks i miljön aviseras de driftansvariga om händelsen. Miljön granskas även regelbundet genom en fullständig it-säkerhetsrevision. I revisionen säkerställs att it-säkerheten är i sin ordning och eventuella brister åtgärdas.

En hel del dataflöden som är viktiga för verksamheten har redan överförts till molnet, och skalbarheten i GCP gör det möjligt att utvidga den utan begränsningar när situationen kräver det. För närvarande hanteras och förflyttas bland annat information om produkter, beställningar och leveranser i molnet.

Vilka typer av lösningar har byggts in i GCP:n?

För att effektivisera BHG Finlands verksamhet har man byggt molnlösningar kring följande områden:

  • Mikrotjänster såsom tillgänglighetstjänster (beskrivs nedan)
  • Datalager för externa datakällor
  • Integrationer mellan system

GCP-produkter som implementerats

Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Functions, Pub/Sub, Secret Manager, Cloud Storage, BigQuery, Networking, Cloud Scheduler, API Gateway, App Engine, Cloud Build, Cloud Logging, Stackdriver monitoring, VM Manager

I presentationen visas tillgänglighetstjänster som är en av de inbyggda mikrotjänsterna i GCP:n

BHG Finland hade identifierat en tydlig utmaning i sin verksamhet – informationen om produkternas tillgänglighet var utspridd i flera olika system, och den var varken uppdaterad eller tillgänglig. Situationen orsakade extraarbete bland annat i webbutikernas kundtjänst och i produkthanteringen, och det fanns inga färdiga tekniska lösningar på plats.

För att lösa problemet byggde man in tillgänglighetstjänster i GCP:n. Mikrotjänsten svarar för insamlingen och lagringen av både BHG Finlands egna lagersaldon och tillgänglighetsinformation från anslutna leverantörer och delar den med de aktörer inom BHG Finland som använder informationen.

Tillgänglighetsinformationen samlas in från flera olika informationskällor från olika parter och konverteras till ett enhetligt format för att lagras i tjänstens datalager. Tjänsten innehåller således enhetlig och uppdaterad information om produkternas tillgänglighet så att informationen kan delas vidare till alla som behöver den. I praktiken innehåller tillgänglighetstjänsten ”en enhetlig sanning” om produkternas tillgänglighet i hela organisationen.

Tillgänglighetstjänsten är den första mikrotjänsten som byggdes in i GCP:n, och den har redan använts i molnplattformen under några år.

Resultat

Idag har GCP:n en viktig roll i BHG Finlands verksamhet: GCP:n har en planenlig infrastruktur och arkitektur som kan vidareutvecklas efter de behov och utvecklingsprojekt som uppstår i verksamheten. Molntjänsternas betydelse för verksamheten ser ut att bara öka i framtiden – redan nu har tjänsterna inneburit tydliga fördelar för verksamheten.

Vi utvecklar molnets kapacitet allteftersom vi inte lyckas lösa verksamhetens behov med våra nuvarande verktyg.

Pekka Rantanen, Solution Architect

För närvarande är den största verksamhetsmässiga fördelen med molntjänsterna automatiseringen av informationshanteringen (insamling, konvertering och lagring av information). Tack vare den kan man skapa helt nya tjänster till stöd för verksamheten eller minska på rutinarbete vilket sparar tid som de anställda kan ägna åt produktivt arbete. Den uppdaterade tillgänglighetsinformationen i webbutikerna till exempel innebär att konsumenter inte kan beställa produkter som inte längre är tillgängliga. Kundtjänsten slipper då reda ut dessa situationer, och kundnöjdheten håller sig på en hög nivå.

Det här handlar om att vi tack vare automatiseringen kan använda informationen på ett mer direkt sätt och i större utsträckning än tidigare för att stödja verksamheten. Automatiseringen av rutinarbete till exempel bidrar till att man kan fokusera på mer produktivt arbete.

Pekka Rantanen, Solution Architect

Det systematiska arbetet med it-säkerheten är en viktig del i det effektiva samarbetet – med hjälp av det skyddas verksamheten mot potentiella hot och risker. GCP-infrastrukturen förblir säker med hjälp av Gapps kontinuerliga GCP-supporttjänst där Gapps experter noggrant övervakar alla resurser och resursanvändningen.

 

Pekkas tre tips för molntjänster

1. Övergången till molnet är oundviklig – den kommer att ske på ett eller annat sätt. Förbered dig för en övergång till molnet och förändringarna i god tid. För över verksamhetsdelar till molnmiljön i god tid, innan det blir ett ofrånkomligt krav. I idealfallet drivs övergången till molnet av planering och tydliga behov.

2. Hitta en bra samarbetspartner om din egen kompetens inte räcker till. En sakkunnig samarbetspartner gör resan mycket lättare. Tillsammans med en samarbetspartner blir övergången till molnet generellt mycket snabbare och säkrare.

3. Våga prova! Välj ett konkret ändamål och testa hur det är att arbeta i molnet. Du kan bli positivt överraskad.

bhg_finland

Presentation av BHG Finland

BHG Finland utvecklar framgångsrika och växande finländska webbutiker och är marknadsledande inom DIY-sektorn i Finland. Bara butikerna Netrauta.fi, Taloon.com, Talotarvike.com, Kodin1.com och Grillikauppa.com har varje månad över 2 miljoner besökare med ett intresse för bostadsbyggande, renovering och inredning. På internet finns omkring 250 000 produkter från över 1 000 olika varumärken. BHG Finland är del av det börsnoterade företaget BHG Group.