Groke Technologiesin Google Cloud -ympäristön tietoturvan vahvistaminen ja optimointi

Yhteistyö lyhyesti

Lähtötilanne Menestyksen avaimet Lopputulos

Groken Google Cloud -ympäristön tietoturvan vahvistaminen ja käytön optimointi. Korkeat laatuvaatimukset ja alustariippumattomuus edellyttivät syvällistä GCP-asiantuntemusta.

GCP-tietoturvan auditoinnin avulla selvitettiin ympäristön nykytila ja ehdotettiin kehitystoimenpiteitä. Gapps tarjosi syvää käytännönläheistä kokemusta ja tietoa Google Cloud ympäristön kehittämiseksi.

Lopputuloksena saavutettiin turvallinen ja optimoitu pilviympäristö sekä jatkuvan kehittämisen tueksi GCP ymmärrystä siirrettiin inhouse tiimille. Kustannusoptimointi toi 10-20 % säästöjä

 

Korkeat vaatimukset ja alustariippumattomuus edellyttävät syvällistä asiantuntemusta Google Cloudista

Groke Technologies tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ja korkealaatuisia ratkaisuja asiakkailleen. Yrityksen toimitusjohtaja Juha Rokka kuvailee yritystä leikkisästi "aikuiseksi startupiksi".

"Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki palvelumme rakennetaan kestävästi ja laadukkaasti. Niiden on oltava skaalattavissa, turvallisia ja vastattava asiakkaiden odotuksiin. Haluamme varmistaa, että palvelumme tuovat lisäarvoa ja parantavat merenkäynnin turvallisuutta, ja olemme päättäneet investoida siihen että ratkaisumme ovat moderneja ja täyttävät suurimmatkin laatuvaatimukset."

Groken yksi teknologinen valinta on pysyä alustariippumattomana käyttämällä komponentteja eri pilvipalveluista tai rakentamalla omia tarpeen mukaan. Alustariippumattomuus tarjoaa joustavuutta, mutta samalla se myös aiheuttaa suuren haasteen: vaikka pilvipalvelualustat voivat toimia samalla tavalla perustasolla, niillä jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja kykynsä.

Arvin Cudanin, Lead Cloud Architect, kertoo, että Grokella on paljon syvällistä pilviosaamista muilta alustoilla, mutta Google Cloudissa erityisosaamisvajetta oli. Tämän erikoisosaamisen puute loi epävarmuuden tunteen, joka haluttiin minimoida.
"Google Cloudin erityispiirteet olivat meille jonkinlainen harmaa alue. Meillä oli aiemmin vaikeuksia selvittää, miten voisimme varmistaa tietoturvallisuuden Google Cloudissa, arvioida kustannuksia, tehdä budjettiallokaatioita ja vahvistaa pilvipalveluiden saatavuutta ja skaalautuvuutta."

Gapps tarjosi tarvittavaa erikoisosaamista Google Cloud -ympäristöön

Täyttääkseen tämän erikoisosaamisen harmaan alueen aiheuttamat huolet Groke päätti hyödyntää Gappsin erikoisosaamista ja palveluja.

"Emme tarvinneet yleisiä ehdotuksia, jotka koskevat kaikkia pilvipalvelualustoja: ne voisimme tehdä itse. Tarvitsimme jonkun, jolla on todella syvällistä teknistä asiantuntemusta Google Cloudista. Kumppania, joka voi perehtyä juuri meidän ympäristömme vaatimuksiin Google Cloudissa.", Cudanin selittää.

Ei kuitenkaan ollut helppo tehtävä löytää Google Cloudiin erikoistunutta kumppania Suomessa: heitä ei ole paljon. "Gapps oli itse asiassa ainoa vaihtoehtomme, koska he olivat ainut teknisesti osaava taho, jonka löysimme”, Rokka tiivistää.

Groken näkökulmasta Gappsin syvä käytännön kokemus ja tietämys yhdestä pilvialustasta olivat suuri etu ja syy tehdä yhteistyötä. Yhteistyön myötä osaamisen taso varmistui ja johti laajempaan yhteistyöhön Google Cloud -alustan kehittämiseksi.

Google Cloud ympäristön turvallisuuden lujittaminen

Gappsin ja Groken yhteistyö starttasi turvallisuusnäkökulmasta. Grokelle oli itsestään selvää priorisoida tietoturvan varmistamista, koska se auttoi ymmärtämään jatkokehitystarpeiden prioriteetteja. Turvallisuus on Groken kehityksessä kaiken keskiössä.
"Muilla aloilla on jo olemassa standardeja, joita noudatetaan. Mutta meidän tapauksessamme meidän piti luoda alan merenkulun teknologian turvallisuus standardit itse.”, Cudanin selittää.

Yhteistyö eteni kolmessa vaiheessa:

  1. Tietoturvan auditointi nykytilanteen ymmärtämiseksi: teknologisen alustan ja järjestelmän turvallisuuden kartoittaminen ja mahdollisten haavoittuvuuksien tunnistaminen
  2. Toimintaa vaativien toimenpiteiden tunnistaminen ja dokumentointi.
  3. Löydettyjen kehityskohteiden priorisointi ja toteuttaminen.

Groken panostus turvallisuuteen oli kantanut hedelmää ja tietoturva-assesmentin mukaan Groken Google Cloud -ympäristö oli jo hyvässä kunnossa. Kuitenkin, aina löytyy mahdollisuuksia parantaa tai kehittää. Cudanin tiivistää, että tietoturva-tarkastus auttoi tunnistamaan parannuskohteita pilven teknisissä menettelytavoissa, automatisoiduissa turvahälytyksissä ja raportoinnissa.

"Ennen kaikkea oli hyvä tietää, ettemme altistaneet itseämme riskeille. Mutta lisäksi Google Cloud tarjoaa paljon lisäsuojaa, joka voidaan helposti ottaa käyttöön, jos vain tunnet alustan hyvin. Ilman tietoturva-assesmenttia emme olisi tunnistaneet mahdollisuuksia parantaa ympäristöä vielä paremmaksi.”

"Pilviympäristömme turvallisuusarviointi toi meille ehdottomasti lisäarvoa. Lopputulos, tietoturvan suositusraportti, sisälsi täydelliset tiedot siitä, mikä tilanne on juuri nyt, mitkä ovat riskit ja mitkä ovat toimenpiteet tulevaisuudessa. Gapps auttoi meitä ymmärtämään, mikä on Google Cloudissa nykytilamme  ja miten voimme lujittaa turvallisuutta. Järjestelmämme ovat nyt turvallisempia." – Arvin Cudanin, Lead Cloud Architect

Groke-Arvin-FI

Gappsin asiantuntemusta hyödynnettiin myös Groke -sovellusten backend -kehityksessä

Kun turvallinen perusta oli luotu, yhteistyö jatkui Groke-sovelluksen backend-kehityksen parissa.

"Laajennamme asiakassovelluksiamme pilvessä. Tarvitsimme asiantuntemusta tietyissä asioissa, kuten tuotantomme skaalaamisessa, tiedon tallentamiseen käytettävän sijainnin valinnassa, verkkojemme määrityksessä ja palvelujen varmistamisessa tulevaisuuden skaalautuvuuden varmistamiseksi. Tässäkin halusimme käyttää teknisesti osaavaa kumppania, joka varmistaa, että teimme kerralla parhaita mahdollisia valintoja."

Gappsin pilviasiantuntija työskenteli tiimin jäsenenä tarjosi arvokasta ymmärrystä ja osaamista. Arvioimme ja määrittelimme aina parhaan lähestymistavan jokaiseen kehitysalueeseen valitsemalla oikean tahon suorittamaan tarvittavat toimenpiteet –  osaamisen tarpeesta riippuen tekemiseen valittiin Gapps tai sisäinen tiimi.
Tämä lähestymistapa on erittäin kustannustehokas ja hyödyllinen startup-yrityksille. Ketterä eteneminen säästää usein kustannuksia, kun erityisosaamista käytetään siellä missä sitä eniten tarvitaan. Samalla ymmärrys siirtyy omalle tiimille. Perinteisesti toimittaessa kumppanilta tilataan projekti ja se toimitetaan kokonaisena pakettina. Tällöin osaaminen ja hiljainen tieto ei siirry eikä omaa tiimiä hyödynnetä siellä missä omaa osaamista olisi tehokas hyödyntää.

"Aktiivinen ja läpinäkyvä viestintä yhteistyön aikana oli yksi onnistumisen kulmakivi. Moni kehityskohde voitaisiin rakentaa teknologisesti useammalla tavalla. Kullakin niistä on omat hyvät ja huonot puolensa. Gapps tarjosi meille vaihtoehtoja jakaen ymmärryksen myös siitä, mihin vaihtoehdot vaikuttavat. Näin pystyimme tekemään tietoisia päätöksiä. Tällainen toimintatapa on kuin jatkuva arviointi, joka tehtiin yhdessä. Se on lisännyt tietämystämme Google Cloudin eri komponenteista." – Arvin Cudanin, Lead Cloud Architect

Pilven optimointi on tuonut 10-20%:n säästöt

Liiketoiminnan kokonaiskustannusten huomioon ottaminen on olennainen osa minkä tahansa yritystoiminnan toimintaa. Pilvessä se tarkoittaa kustannussäästön mahdollisuuksien tunnistamista, mutta myös älykkäiden pilvi-investointien tunnistamista.
Varmistaakseen että molemmat kustannusaspektit otetaan huomioon, Gapps työskenteli yhdessä Groken kanssa päämääränä Google Cloud -palveluiden optimaalinen käyttö. 
Esimerkkejä optimointitoimenpiteistä ovat Spot-instanssien käyttö tavallisten virtuaalikoneiden sijaan, aina kun se on mahdollista, ja oikean tallennusluokan määritys Cloud Storage -palvelulle.

Tarvittavat muutokset olivat suhteellisen pieniä, mutta niillä oli silti merkittävä vaikutus.
"Lopullisia kustannushyötyjä on vaikea arvioida, koska tämä on jatkuvaa työtä, jonka teemme itsekin. Mutta voimme varmuudella sanoa, että optimointi on  tuonut  10-20%:n säästöt. Se on hyvä parannus, joka säästää rahaa myöd pidemmällä aikavälillä", Cudanin toteaa.

"Pilven kustannustehokkuus ja -optimointi ei ole jotain, jonka voit tehdä vain kerran, sen on oltava jatkuva toimintatapa. Sekä silloin, kun haluat säästää rahaa, että silloin, kun suunnittelet pilvi-infran käyttämistä tehokkaasti." - Juha Rokka, toimitusjohtaja

Mikä Groke Technologies?

Groke Technologies on meriteollisuuden teknologiayritys, joka tarjoaa tilannetietojärjestelmiä laivanomistajille ja -operaattoreille. Heidän tuotteensa, Groke Pro, pyrkii tekemään merenkulusta turvallisempaa modernien teknologioiden avulla. 
Groke Technologies on perustettu neljä vuotta sitten Turussa  yhdessä Mitsubishi Corporationin kanssa. Kahden vuoden tuotekehityksen jälkeen ensimmäinen tuote, GrokePro, tuotiin markkinoille. Sen jälkeen GrokePro on toimitettu yli 20 asiakkaalle maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Grokella on hieman alle 20 työntekijää, joilla on maailmanluokan osaamista koneoppimisessa, sensorifusiossa ja käyttöliittymäsuunnittelussa.

groke logo